Up

ส่งบทความวิจัย

 

 

ตัวอย่างการส่งบทความออนไลน์
 
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม
 
ส่งบทความ
 
แผนการจัดการ
 
หนังสือขออนุญาต
 

{phocadownload view=filepreviewlink|id=94|previewwidth=640|previewheight=480}

 
ในปัจจุบัน มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งบังคับให้ผู้ให้บริการทำการบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ย้อนหลังไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อใช้ในการหาตัวผู้กระทำความผิด หากมีการใช้งานที่เข้าข่ายการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ แต่การอ่านข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกบันทึกไว้นั้นสามารถ อ่านได้ยากเนื่องจากอย