การเขียนเอกสารอ้างอิง

การเขียนเอกสารอ้างอิง

1 รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เรียงลำดับตามหมายเลขอ้างอิง
2 อ้างอิงจากวารสาร

ภาษาไทยให้เรียงลำดับจากชื่อต้น ชื่อสกุล. ปีที่พิมพ์ . ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร. ปีที่: หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. ตัวอย่างเช่น
1. สุดสนอง ผาตินาวิน. 2527. การใช้สีแคโรทินอยส์จากพริกแห้งย้อมไขมัน. วารสารวิทยาศาสตร์.
39: 442-444.
ภาษาอังกฤษ ให้เรียงลำดับดังนี้ ชื่อสกุล, ชื่อต้นย่อ, ชื่อกลางย่อ. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อหรือชื่อย่อวารสาร. ปีที่: หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. ตัวอย่างเช่น
1. Chourykaew, B., Khunwasi, C., Boonkerd, T. and Seelanan, T. 2004. Floral Visitors and Fruit
Set in Afgekia sericea Craib (Fabaceae). The Natural History Journal of Chulalongkorn University.
4: 31-44. 

3 อ้างอิงจากหนังสือ 

ให้อ้างอิงดังนี้ ชื่อผู้เขียน หรืออื่น ๆ ตามแต่กรณี. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: ชื่อสำนักพิมพ์ หรือผู้จัดพิมพ์. ตัวอย่างเช่น
1. อบฉันท์ ไทยทอง. 2548. กล้วยไม้เมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
1. Teoh, E, S. 2005. Orchids of Asia. Singapore: Times Editions-Marshall Cavendish.

4 อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์

ให้อ้างอิงดังนี้ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญา หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
1. Choomchuay, S. 1993 Algorithm and Architecture for Reed-Solomon Decoding. Ph.D. Thesis,
Imperial Colleg, University of London, UK.

5 การอ้างอิงจาก เวปไซต์

ให้อ้างอิงดังนี้ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง [online] เข้าถึงได้จาก วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ (หรือสืบค้น) ตัวอย่างเช่น
1. Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online] available:
http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.htm. 1998.

Blue joomla theme by Template Joomla