วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวารสารที่จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า เพื่อนำ

ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งผลงานที่เผยแพร่เป็นทั้งบทความวิจัย (research article)

บทความวิจัยอย่างย่อ (short report) บทความปริทัศน์ (review article) และ บทความคิดเห็น (opinion article)

ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์ศึกษา ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบทความที่จะ

ขอรับการตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ทำการคัดลอกจากผลงานของผู้อื่น ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน

และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น โดยทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูก

ต้องทางวิชาการจากคณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

กำหนดการตีพิมพ์    

ปีละ  2   ฉบับ   

  • ฉบับที่  1  มกราคม - มิถุนายน   
  • ฉบับที่  2  กรกฎาคม - ธันวาคม
Blue joomla theme by Template Joomla