กองบรรณาธิการ

 

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ

กลิ่นงาม

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ

ทิพย์เนตร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร. ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา
อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ 
อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว
อาจารย์ กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
อาจารย์ เมษิยา แย้มเจริญกิจ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาวอรุณี แก้วบริสุทธิ์

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา

ภูวไพรศิริศาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.ปิติ

จันทรวรโชติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์

นิลสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิตย์

สุขสำราญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย

ผ่องรัศมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริธร

สโมสร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธ์

เอี่ยมสะอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์

หงส์วริทธิ์ธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำไพศักดิ์

ทีบุญมา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล

ไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์

ทองขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา

วิบูลย์ศิริกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา

แก้วสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิสรา

ศรีวัฒนวรัญญู

มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.สพ.ดร.รองเดช

ตั้งตระการพงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เภสัชกร ดร.บัญชา

ยิ่งงาม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์ ดร.ศิรินันท์

แก่นทอง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.ธีรนุช

สืบเจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.วรรณชัย

ชาแท่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์

โพธิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.อภิรดา

สถาปัตยานนท์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 

       


สำนักงานกองบรรณาธิการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708633 
โทรสาร 032-708661
เว็บไซต์ http://sciencejournal.pbru.ac.th 
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลผู้พิมพ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708633 
โทรสาร 032-708661

Blue joomla theme by Template Joomla