กองบรรณาธิการ

 

ที่ปรึกษา

   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัต

กลิ่นงาม

อธิการบดี

 

อาจารย์ดร.พูนศิริ

ทิพย์เนตร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       

กองบรรณาธิการ

   
 

รองศาสตราจารย์ดร.ปรีชา

ภูวไพรศิริศาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ดร.ปิติ

จันทรวรโชติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ดร.วีระศักดิ์

อัศววงศ์อารยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รองศาสตราจารย์ดร.สุนิตย์

สุขสำราญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวีสิน

นาวารัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรณิศ

นาวารัตน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริธร

สโมสร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์

บุญผ่อง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินตนา

วิบูลย์ศิริกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาณิศา

แก้วสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์

ไกรเนตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพิทย์

โต้ตอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

อาจารย์ภก.ดร.วีระพงษ์

ประสงค์จีน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อาจารย์ภก.ดร.บัญชา

ยิ่งงาม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

อาจารย์น.สพ.ดร.รองเดช

ตั้งตระการพงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

อาจารย์ดร.ชนิสรา

ศรีวัฒนวรัญญู

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

อาจารย์ดร.ธีรนุช

สืบเจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อาจารย์ดร.ปวีณา

ไตรเพิ่ม

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

อาจารย์ดร.พรพรรณ

แสนภูมิ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 

อาจารย์ดร.วรรณชัย

ชาแท่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

อาจารย์ดร.สหณัฐ

เพชรศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

 

อาจารย์ดร.ศุภลักษณ์

โพธิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อาจารย์ดร.อภิรดา

สถาปัตยานนท์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อาจารย์ดร.อรทัย

เนียมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

อาจารย์ดร.ทัดทอง

พราหมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

อาจารย์ดร.ปัทมาพร

ยอดสันติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

อาจารย์ดร.นิรุธ

ลํ้าเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

อาจารย์ดร.บุษราคัม

สิงห์ชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

อาจารย์ดร.ปานจิตร์

หลงประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

อาจารย์ดร.ศิริวรรณ

แดงฉํ่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

อาจารย์ว่าที่ร้อยโทคงฤทธิ์

ติณะรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

อาจารย์กฤษณะพวงระย้า

พวงระย้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

       

บรรณาธิการ

   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชิต

สุดตา

 
       

รองบรรณาธิการ

   
 

อาจารย์ดร.ญาณพัฒน์

พรมประสิทธิ์ 

 
 

อาจารย์ดร.บุญสนอง

ช่วยแก้ว

 
 

อาจารย์กนกรัตน์

จิรสัจจานุกูล

 
 

อาจารย์เมษิยา

แย้มเจริญกิจ

 
       

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

   
 

นางสาวอรุณี

แก้วบริสุทธิ์

 

สำนักงานกองบรรณาธิการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์และโทรสาร 032493266
เว็บไซต์  http://sciencejournal.pbru.ac.th
อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลผู้พิมพ์        

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์และโทรสาร 032493266

 

Blue joomla theme by Template Joomla