Up

ปีที่ 13 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน2559

การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องปรุงขมิ้น

จริยา สุขจันทรา สุไวบะห์ สะอิ และนูรีดา วาแต

 

การพยากรณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%

วรางคณา เรียนสุทธิ์

 

ฤทธิ์ต้านเชื้อรา Sclerotium rolfsii ของสารสกัดหยาบในชั้นเฮกเซนจากรากพาหมี

ทวีสิน นาวารัตน์ และอมรรัตน์ ชุมทอง

 

การพัฒนาระบบการคำนวณสูตรปุ๋ยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา ประสิทธิ์ชัย เกษตรทรัพย์สิน พรพรรณ วังน้อย และ วิไลวรรณ ลิ้มทอง

 

การศึกษาอัตราส่วนแผ่นบิดภายในท่อต่อพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อน

อุทัย ผ่องรัศมี เสนีย์ ศิริไชย และอนุชา สายสร้อย

 

การบำบัดดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลด้วยแบคทีเรียกลุ่มตรึงไนโตรเจนผสม

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ ไตรมาศ บุญไทย และ วีรพงศ์ วุฒิพันธ์ุชัย

 

การใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลเพื่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี

บัวพรรณ คำเฉลา กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล เจิมธง ปรารถนารักษ์ และ ปรัชญนันท์ นิลสุข

 

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบส่งเสริมจินตนาการผ่านสื่อสังคมคลาวด์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ปณิตา วรรณพิรุณ และ ชลิต กังวาราวุฒิ

 

 

วัตถุประสงค์ขอบเขต และคำชี้แจงการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 
 
 
Blue joomla theme by Template Joomla