Up

ปีที่ 17 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน2563

Effect of Drying Temperature on Quality of RD6 Variety Brown Parboiled Glutinous rice

Petcharat Jaiboon and Somchart Soponronnarit

 

การศึกษาขนาดและรูปแบบของโปรตีนไวเทลลินในแม่พันธุ์กุ้งกุลาดา ที่ได้รับอาหารผสมฮอร์โมน 17เบต้า-เอสตราไดออล

Identification of Size and Pattern of Vitellin in the Female Domesticated
Giant Tiger Shrimp (Penaeusmonodon) Broodstock Fed with Supplemented
17β-estradiol Hormone Diets


ศรีภาพรรณ ธาระนารถ บัลลังก์ เนื่องแสง วศิน ยุวนะเตมีย์ และ รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
Sripapan Tharanart, Bunlung Nuangsaeng, Vasin Yuvanatemiya and RachanimukHiransuchalert

 

โครงสร้างโฟโตนิกส์คริสตัลของด้วงขาโต Sagra femorata (Drury, 1773) เพศผู้
Photonic Crystal Structure of Male Frog-legged Leaf Beetle, Sagra femorata (Drury, 1773)

ฐิติพร เจาะจง, สโรชา โพธิ์อภัย, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, และ กษมะ ดุรงค์ศักดิ์
Titiporn Chorchong, Sarocha Pho-aphai, Pisit Poolprasert and Kasama Durongsak

 

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการเกิดไบโอฟิล์ม และต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดสมุนไพรจีนต่อเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก
Antibacterial, Anti biofilm and Antioxidant Activities of Chinese Herb Extracts Against Oral Cavity B acteria


ดรุณรัตน์ สบายใจ อาพร บุญเอก ศรมน สุทิน อรภา ศิลมัฐ รุ่งรัตน์ นิลธเสน และ วรพรรณี เผ่าทองศุข
Darunrat Sabayjai, Amphon Bun-ek, Soramon Sutin, Orapa Sinlamuth, Rungrat Nintasen and Worrapannee Powtongsook

 

การเตรียม เฟสโครงสร้างและสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก Na1/3Ca1/3Yb1/3Cu3Ti4O12
Preparation, Phase Formation and Dielectric Properties of Na1/3Ca1/3Yb1/3Cu3Ti4O12 Ceramics


จุฑาพล จาปาแถม, และ ประสิทธิ์ ทองใบ
Jutapol Jumpatam and Prasit Thongbai

 

ระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์สำหรับกำรเพิ่มผลิตภำพของมะนำว โดยอำศัยตรรกศำสตร์คลุมเครือและกำรคำนวณแบบเอดจ์
Internet of Things System for Improving Productivity of Lime with Fuzzy Logic and Edge Computing

นิสันติ ศิลประเสริฐ สุขสวัสดิ์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สุรศักดิ์ มังสิงห์ และเทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
Nisanti Sinprasert, Sooksawaddee Nattawuttisit, Surasak Mungsin and Thepparit Banditwattanawong

 

การหาจุดที่ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องย่อยขยะพลาสติกที่มีความเร็วรอบทางานต่า
The Most Effective Speed of Low Speed Plastic Waste Shredder Machine


ปวีณ สุขบรรเทิง ดวงฤดี ชูตระกูล ขวัญชัย หนาแน่น และ ราเชณ คณะนา
Paween Sukbanthoeng, Duangrudee Chutrakul, Kwanchai Nanan and Rachen Kanana

 

การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์โดยใช้คอปเปอร์ออกไซด์เป็นวัสดุนำโฮลแบบชั้นคู่
Development of Perovskite Solar Cells Using Copper Oxide Hole Transporting Double Layers


รัชนีกร ปันล่า สุภาพ ชูพันธ์ พิพัฒน์ เรือนคำ และ อัครินทร์ อินทนิเวศน์
Ratchaneekorn Punla, Supab Choopun, Pipat Ruankham and Akarin Intaniwet

 
 
 
Blue joomla theme by Template Joomla