Up

ปีที่8 ฉบับที่1 มกราคม-ธันวาคม2554

ปก (3)

การวิเคราะห์ศักยภาพทางพลังงานของเชื้อเพลิงแกลบในจังหวัดเพชรบุรี

สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

 

คุณลักษณะทางเชื้อเพลิงของแกลบในจังหวัดเพชรบุรี

สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

 

การศึกษารอยแตกของกระจกด้านข้างรถยนต์จากการยิงด้วยปืน

สิทธิชน พิมลศรี สันติ์ สุขวัจน์

 

การวิเคราะห์ปริมาณไดอะซีแพมในเลือดและปัสสาวะโดยเทคนิค HPLC

ทิพยาภรณ์ วินิจสร ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง

 

การสกัดและการตรวจสอบสารสำคัญทางพฤกษเคมีเบื้องต้นจากไมยราบ

ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ กฤษณะ พวงระย้า

 

การพัฒนาข้าวตูขนมหวานเมืองเพชรบุรีด้วยมอลทิทอล

พูนศิริ ทิพย์เนตร พัชรี เสริมทรัพย์ สนิท จันทร์แก้ว ณปภา หอมหวล

 

การสกัดเพคตินจากจาวตาลและเมล็ดตาลอ่อน

สุธิดา ทองคำ

 

การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพาะเลี้ยงเมล็ดออนซิเดียมใบพาย(Trichocentrum sp.) ในสภาพปลอดเชื้อ

บุญสนอง ช่วยแก้ว วิชุกร ฤกษ์ดี

 

แนวคิดเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในชุมชนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ นฤมล ยุตาคม พัฒนี จันทรโรทัย

 

การใช้ใบกะเพราดึงดูดแมลงวันทองแทนฟีโรโมน

อนงค์ ทองทับ

 

การส่งเสริมสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ศรีงามลักษณ์ คำทอง

 

อะพอพโทซิส: โปรแกรมจบชีวิตของเซลล์

อรพินทร์ เชียงปิ๋ว

 

สารยับยั้ง VEGF ในการสร้างหลอดเลือด: เป้าหมายใหม่สำหรับการค้นพบยาต้านมะเร็ง

พิชิต สุดตา

 

การจัดการความรู้เรื่อง อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับลักษณะที่ปรากฏและการเลี้ยงวัวลาน(โคพื้นเมืองไทย)ในจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มนัญญา ปริยวัชญภักดี

 

หมวกนิรภัย

เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ

 
 
 
Blue joomla theme by Template Joomla