Up

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม2563

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพรอยรองเท้าแฝงจากคราบเลือดบนผ้าต่างชนิดกันด้วยเทคนิคลูโคมาลาไคท์กรีน และลูมินอล
A Comparative Study on Efficiency of Latent Shoeprint Transferred Bloodstain on Various Fabrics with the Leucomalachite Green and Luminol Techniques

ญาน์ฐิตา วรเดช  พัชรา สินลอยมา
Yatita Woradech  Patchara Sinloyma

 

การศึกษาการคงอยู่ของลายนิ้วมือแฝงบนกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ที่แช่น้ำโดยวิธี Small Particle Reagent และ Perma blue
The Study in the Existence of Latent Fingerprints on 9 mm Bullet after Immersing in Water using Small Particle Reagent and Perma Blue Techniques

มนต์ทิพย์ ประเสริฐพรศักดิ์ พัชรา สินลอยมา
Montip Prasertpornsak Patchara Sinloyma

 

ตู้ฟักไข่ต้นทุนต่ำสำหรับชุมชน
Low Cost Egg Incubator for Communities

ยุธนา ศรีอุดม สังคม สัพโส อนุรัตน์ เทวตา ยุทธนา มูลกลาง ซินเนีย รัติภัทร์ และ เอกณัฏฐ์ กระจ่างธิมาพร
Yuttana Sriudom  Sangkom Suppaso  Anurat Tewata  Yuttana Mulkrang  Zinnia Ratipat and Eakanat Karjangthimaporn

 

คุณสมบัติการกำบังรังสีแกมมา ของอิฐมวลเบาที่ผสมเถ้าแกลบบดละเอียด
Gamma Ray Shielding Properties of Lightweight Aggregates Concrete that Mixtures with Ground Rice Husk Ash (LACRA)

กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา  กานต์พิชชา สมวิริยะพิบูลย์ ธนบูรณ์ ริมดุสิต ธีรดา ธีรภาพสกุลวงศ์ นิติพัฒน์ ธงทัศวรรธนะ มาริสสา ทองแก้ว ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ และจุมพล ขอบขำ
Kittisak Sriwongsa Kanpitcha Somwiriyaphibul Thanaboon Rimdusit Teerada Teerapapsakunwong Nitipat Thongtuswattana Marissa Thongkaew Pairoj Pasuwan Sunantasak Ravangvong and Chumphon Khobkham

 

การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL กรณีศึกษา ห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Laboratory Safety management in Accordance with ESPReL Standards: A case Study of Microtechnique Laboratory, Faculty of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat University

ปริศนา พันธ์งาม มัลลิกา ปัญญาคะโป และ อุมารัจน์ สันติสุขเกษม
Prisana Phanngam Mallika Panyakapo and Umarat Santisukkasaem

 

รูปแบบความสัมพันธ์ของการทำวิทยาศาสตร์ข้อมูล ต่อการจัดการความสัมพันธ์นักศึกษา
The Relationship Model of Data Science Technic for Student Relationship Management

เปรมประชา ดรชัย ปิติ ธรรมนูญ และ รักถิ่น เหลาหา
Prempracha Dornchai and Piti Thammanoon and Rukthin Laoha

 

การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เติมอากาศในน้ำชนิดใบพัดแบบหนามทุเรียนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
Design and Fabrication of Solar Powered Durian Thorns Impeller Aerator in Water with Solar Energy

อุทัย ผ่องรัศมี  เสนีย์ ศิริไชย จักรกฤษณ์ ขันทอง ภาสกร ผ่องรัศมี และ ช่วงชัย ชุปวา
Uthai Phongrasamee  Seney Sirichai Jakkrit Khanthong Passakron Phongrasamee and Chuangchai Chuppava

 

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตแผ่นยางพารา กรณีศึกษาของบริษัท: สวนหลวงราชไมตรี อ.เมือง จ. จันทบุรี
Analysis of Rubber Sheet of Production Process: A Case Study of Suan Luang Rajamaitri Company, Chanthaburi Province

ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร กฤติยา เกิดผล และพงศธร จันทร์ตรี
Pratchaporn Setsathien  Kittiya Kerdphon and Pongsaton Chantri

 
 
 
Blue joomla theme by Template Joomla