Up

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

การศึกษาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต
ในผักสด ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และแนวทางการบริโภคผักให้ปลอดภัย

The Study of Organophosphate and Carbamate Pesticide Residues in Fresh Vegetables in Muang District, Phetchaburi Province and Guidelines for Safe Vegetable Consumption

ปัณณทัต สุทธิรักษ์, อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์, เวธกา เช้าเจริญ, พรอริยา ฉิรินัง, โสภณ เกตุแก้ว และ ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

Pannatat Suttirak, Aschariyakul Puangphet, Wethaka Chaocharoen, Pornariya Chirinang Sophon Katkeaw and Tawipat Vijitpunyaruk

 

ระบบการผสมพันธุ์และการติดฝักของกล้วยไม้ดินนางกราย(Habenaria lindleyana Steud.)

Breeding Systems and Fruit Set of Habenaria lindleyana Steud. (Orchidaceae)

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, วิชาญ แฟงเมือง, กฤติมา โชติมิตร และ สกาวเดือน บุญเหลือ

Wuttichai Ritti, Boonsanong Chourykaew, Wichan Fangmuang, Kittima Chotimit and Sakaoduan Boonlua

 

สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนในท่อกลมของการใส่แผ่นบิดผิวคลื่นและตรงกลางสอดใส่ลวดทองแดง

Heat Transfer Performance in Circular Tube of Wavy Twisted Tape and the Middle of Copper Wire

อุทัย ผ่องรัศมี อนุชา สายสร้อย จักรกฤษณ์ ขันทอง ปิยะกิตย์ จันทะโคต และภาสกร ผ่องรัศมี

Uthai Phongrasamee, Anucha Saysroy, Jakkrit Khanthong Piyakit Juntakoat and Passakron Phongrasamee

 

การประยุกต์ใช้การถดถอยพหุคูณในการศึกษาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม สุขภาพ และสถานที่สำหรับออกกำลังกายที่มีผลต่อดัชนีมวลกายของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Application of Multiple Regression in the Study of Health Behavioral Change Factors and Exercise Facilities Affecting the Body Mass Index of People in Mueang District, Phitsanulok Province

ปัณณวิช คำรอด และ ณัฏฐินี ดีแท้

Pannawit Khamrot and Natthinee Deetae

 

ผลของปริมาณผงจิ้งหรีดต่อคุณภาพทางเนื้อสัมผัส คุณภาพทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของบราวนี่ฟลาวมันสำปะหลัง

Effects of House Cricket (Acheta domesticus) Powder on the Texture, Sensory Properties and Nutritional Values of Cassava Flour-brownies

สุทธิดา สุเต็น นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง ปัทมา หิรัญโญภาส  จิราพร วีณุตตรานนท์  และธิดารัตน์ แสนพรม

Suttida Suten, Nunyong Fuengkajhornfung, Patthama Hirunyophat, Jiraporn Weenuttranon, and Tidarat Sanphom

 

การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับหาปริมาณความกระด้างของน้ำในสระว่ายน้ำ

Development of a Test Kit for Determining Water Hardness of Swimming Pools

เมมุน ซัตตาร์, นิรันดร์ บุญยิ่ง และ ฟารีดา หะยีเย๊ะ

Memoon Sattar, Nirun Boonying and Fareeda Hayeeye

 

การศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตที่ผลิตจากหินฝุ่นหินปูนและหินฝุ่นบะซอลต์ที่ผสมและไม่ผสมเถ้าชีวมวล

The Study of Concrete Properties Produced from Lime Dust and Basalt Dust Mixed with Biomass Ashand without Biomass Ash

จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา

Cheellawad Vimuttasoongviriya

 

สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าและแนวทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี

Electrical Energy Consumption Situation and Recommendation for Energy Consumption Reduction: A Case Study of Photharam Technical College Ratchaburi Province

พรรณภาภรณ์ เม้าราษี และ มัลลิกา ปัญญาคะโป

Phanpaporn Maorasi and Mallika Panyakapo

 

 
 
 
Blue joomla theme by Template Joomla