Up

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

การประเมินคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มบรรจุขวดที่จำหน่ายในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 1 ปี
Microbiological Assessment of Bottled Drinking Water Sold in Sakon Nakhon Province, Thailand, after Storage at Room Temperature for 1 Year

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์, สุรีทอง แสงพฤกษา และ วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
Subuntith Nimrat, Suritong Sangpruksa and Verapong Vuthiphandchai

 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของจาวตาลโตนดในจังหวัดเพชรบุรี
The Chemical Constituent analysis of Haustorium of Palmyra Palm in Phetchaburi province

วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล จันทนา ก่อนเก่า  ชนิดา ศรีสาคร และอรุณี แก้วบริสุทธิ์
Vatcharaporn Prapasanobol  Jantana Konkao Chanida Srisakorn and Arunee Kaewborisut

 

การตรวจสอบระบบแก้ว Bi–Pb โบโรซิลิเกตสำหรับการกำบังรังสี
An Investigation Bi-Pb Borosilicate Glass for Radiation Shielding Properties

กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา  ธนาธร แต้วัฒนาพานิชย์1 จิรัชยาพร ศิริมงคลชัยกูล ชัญญา ศุกระศร ธมลนัท บุษปฤกษ์ ธนโชติ ชินวัฒนโชติ และสุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
Kittisak SriwongsaThanathorn Taewattanapanit Jiratchayaporn Sirimongkolchaikul Chanya Sukrasorn Tamonnat Bussaparoek Tanachot Chinvattanachot and Sunantasak Ravangvong

 

 

การใช้ประโยชน์โปรแกรมดีไซน์เอ็กเปอร์ทเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร
The Use of Design Expert Program to Study the Relationship Between Two Variables

 ปิยะวดี ศรีวิชัย และ ชุมาพร รถสีดา
 Piyavadee Srivichai  and Chumaporn Rodsrida

 

การพัฒนาระบบกระแสงานดิจิทัลเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
The Development of Digital Workflow System to Project Approve Progress Tracking for the Action Plan: A Case Study of Phetchaburi Rajabhat University

ธีรวัฒน์  เสนะโห
Theerawat Senaho

 

คุณสมบัติในการเป็นโพรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก
Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Fermented Meats

จินตนา ต๊ะย่วน วรรณา ฮุ่งหวล ธิดารัตน์ มณีนพ และ เสาวคนธ์ ต่วนเทศ
Chintana Tayuan, Wanna Hunghoul, Thidarat Maneenopand Sowvakon Tuanted

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวเฟอร์คุกกี้เสริมคุณประโยชน์จากปลีกล้วยผง
Development of Wafer Cookies Supplemented with Heath Benefit from Banana Blossom Powder

ภาราดร งามดี
Paradorn Ngamdee

 

การเพิ่มอัตราการทำงานของเครื่องจักรปั๊มโลหะแผ่นด้วยหลักการ ECRS
Increasing the Operation Rate of Punching Machine by Using ECRS

ชิตษณุ ภักดีวานิช  และ ศุภชัย วีระเดช
Chitsanu Pakdeewanich and Supachai Veeradech

 
 
 
Blue joomla theme by Template Joomla