Up

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2555

การสกัดเพคตินจากจาวตาล

 สุธิดา ทองคำ และพูนศิริ ทิพย์เนตร 

 

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากใบสิบสองราศี

 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล สุนันทา แก้วสระแสน

 

 

การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของเขม่าปืนในกระสุนปืนชนิดที่ชนวนท้ายไม่มี องค์ประกอบเป็นธาตุโลหะหนัก(ตะกั่ว)และทดสอบระยะความคงอยู่ของเขม่าปืนโดยใช้ SEM/EDS

 ปรีชา หงษ์ศักดิ์ศิลป์ สันติ์ สุขวัจน์ 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงวัวลาน(โคพื้นเมืองไทย)ในจังหวัดเพชรบุรี

 มนัญญา ปริยวิชญภักดี ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ เสนาะ กลิ่นงาม สมสุข แขมคำ

 

การวิเคราะห์ระดับของฮีโมโกลบิน เพื่อประมาณอายุเด็กทางนิติวิทยาศาสตร์

 พีรพงษ์ ตัวงาม ธงชัย เตโชวิศาล พันธนา ภาโส

 

สารโปรดรักส์ที่ถูกกระตุ้นในสภาวะพร่องออกซิเจนกับการรักษามะเร็ง

 พิชิต สุดตา

 

ประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพของข้าวกล้องงอกและข้าวฮางงอก

 มัณฑนา นครเรียบ

 

ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลบวกของผลการยกกำลังสองของจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข6กับจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข6

 แสงประทีป นนกระโทก อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ 

 

ฟังก์ชันก่อกำเนิด

 รองศาสตราจารย์วัชรี กาญจน์กีรติ 

 
 
 
Blue joomla theme by Template Joomla