Up

ปีที่12 ฉบับที่1 มกราคม-ธันวาคม2558

การวิเคราะห์ด้านอากาศพลศาสตร์ของอุปกรณ์เสริมด้านหน้ารถบรรทุกด้วยวิธีจำลองเชิงตัวเลข

ปรัชญา มุขดา และ พงศภัค สุขสนาน

 

ความหลากชนิดและสารแคดเมียมที่ตกค้างของหอยน้ำจืดฝาเดียวบริเวณคลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองเดช ตั้งตระการพงษ์ และ จุลจิตร์ ตั้งตระการพงษ์

 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศกับความหลากหลายของชนิดไลเคนในเขตชานเมือง กรณีศึกษาอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

แทนทัศน์ เพียกขุนทด และ อรพิมพ์ มงคลเคหา

 

ตัวแบบพยากรณ์ราคาปาล์มน้ำมัน จังหวัดชุมพร

วรางคณา กีรติวิบูลย์

 

การจับและลำเลียงพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกทะเลที่จับจากทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงโดยภูมิปัญญาการเหยียบรูปลาดุกทะเล

บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ และ จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

 

ผลของวัสดุที่ต่างกันต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตะบูนดำ

อุบล สมทรง

 

การพัฒนาการฝึกยิงปืนเล็กยาว เพื่อปรับศูนย์รบของทหารราบด้วยระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย

สมพรรณ เย็นสุข

 

บทความปริทัศน์: ฤทธิ์ต้านอักเสบของสำมะงา

ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ 

 

บทความปริทัศน์ :: น้ำมันจุลินทรีย์วัตถุดิบใหม่เพื่อการผลิตไบโอดีเซล: ทางเลือกสำหรับพลังงานทดแทน

สาลินี ศรีวงษ์ชัย

 

บทความปริทัศน์ :: วิวัฒนาการของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างค่าสัดส่วนทวินาม

นพวรรณ รื่นแสง

 

วัตถุประสงค์ขอบเขต และคำชี้แจงการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 
 
 
Blue joomla theme by Template Joomla